Sunday, October 08, 2006

DVDs aballu

Mae 'na rai rhaglenni teledu dwi wedi bod yn wylio'n ddiweddar wedi bod yn wych. DVDs ydi'r rhan fwya ohonyn nhw - ma rhai ohonyn nhw'n rhaglenni oedd ymlaen cyn 'yn amser i, a chydig iawn o raglenni dwi wedi bod yn wylio'n rheolaidd ar y teledu dyddia yma beth bynnag. Ma'r cyfresi Americanaidd 'ma fel Lost, 24 a Prison Break yn cael 'u canmol i'r cymylau, ond dwi'n dueddol o golli mynadd efo nhw ymhell cyn cyrraedd y diwedd. Ma'r BBC yn dallt hyn, dwi'n meddwl, ac nid cyd-ddigwyddiad ydi hi mae nhw sy'n gyfrifol am fwy nac un o'r cyfresi yma - ma hi'n anodd curo'r Bib pan ma nhw ar 'u gora.

Be ydi'r sioeau ma, ta? Wel:

1: State of Play. Presant pen-blwydd oedd y DVD yma - mi ofynnish i amdani ar ol clywad 'i bod hi'n dda, a bobol bach, ches i mo'n siomi. Thriller wleidyddol ydi hi, wedi ei chanoli ar San Steffan a'r wasg, ac mi'ch dyffeia i chi i beidio gwylio'r penodau un ar ol y llall os gwyliwch chi hi erioed. Mae hi'n gyffrous, efo actorion da a sgriptio gwych, ac ma'r amryw droeon yng nghynffon y stori yn eich cadw chi'n hwcd tan y diwadd.

2: House of Cards. Dwi'n canu clodydd y gyfres yma i bawb sy'n fodlon gwrando, gan mai hon, dwi'n meddwl, ydi'r gyfres orau dwi erioed wedi weld ar y teledu. Mae Ian Richardson yn wych fel Francis Urquhart, y gwleidydd dieflig sy'n fodlon gwneud unrhywbeth i gyrraedd 10 Downing Street, ac mae gweddill y cast yr un mor gredadwy fel y cymeriadau eraill (os ddim cweit cystal a Richardson). Hon, dwi'n meddwl, ydi'r gyfres sy wedi dylanwadu fwya arna i o ran y ffordd dwi'n edrych ar wleidyddiaeth a'r ffordd dwi'n sgwennu amdano fo - mae hi'n wych.

3: Absolute Power. Comedi wedi ei gosod mewn cwmni PR gyda John Bird a Stephen Fry. Dydi hi'm cweit mor ddoniol ac y basa hi'n hoffi bod (neu y mae hi'n meddwl ydi hi), dwi'm yn meddwl, ond wedi deud hynny mae hi'n ddoniol ac mae 'na gymeriadau a sefyllfaoedd da iawn ynddi hi. Mae'r bennod olaf yn enwedig yn arbennig o dda.

4: Boston Legal. Mi ddechreuish i edrych ar hon yn rheolaidd pan o'n i adra (Mam a Dad nath ddod ar 'i thraws hi gyntaf). Sioe am gwmni cyfreithiol yn Boston ydi hi (fel ma'r enw'n awgrymu) ac ma'r cyfreithwyr sy'n gweithio yn y cwmni yn rhai od iawn, iawn. William Shatner a James Spader ydi'r ser, ac mae'r ddau ohonyn nhw'n rhoi perfformiadau arbennig fel y cyfreithwyr fast-talkin', doniol, ecsentrig, sydd hefyd yn meddu ar werthoedd cadarn. Mae hi'n hwyl i'w gwylio - mae'r sgwennu yn snappy a doniol, ac mae'r cymeriadau yn ymddangos yn gredadwy hyd yn oed pan mae'r sefyllfaoedd yn mynd yn reit od. Gwd styff.

5: Family Guy. Ma Family Guy yn hilariws. O'n i'm yn hoff iawn ohono fo i ddechra, gan feddwl mai clone salach o'r Simpsons oedd o, ond wedi edrych yn fanylach mae o'n gymaint mwy na hynny. Mae o'n lot mwy swreal na'r Simpsons, i ddechra - mae 'na flashbacks ac ati sy'n gwneud i fi rowlio chwerthin gan eu bod nhw mor off-the-wall, ac mae cymeriadau'r babi a'r ci yn wych. Y gyfres gynta ydi'r boi - dydyn nhw'm mor ddoniol wedyn - ond ma'r gyfres gynta yn briliant.

Dwi'm wedi trafod sioeau sal. Ma'r gyfres newydd o Extras yn siomi hyd yn hyn, i gymharu efo'r gyfres gyntaf a The Office (a mae Stephen Merchant, y person sy'n sgwennu'r sioeau efo Ricky Gervais, yn hynod o annoying. Sticia tu nol y camera, Steve). Ma gen i dipyn o lyfrau i'w darllan ar hyn o bryd, felly ella y gwna i flogiad fel hyn am lyfra cyn bo hir. Am rwan, that's your lot. Hwyl!

Digwyddiadau diweddar

Dwi 'di bod yn trio cael nol mewn i sgwennu'n ddiweddar - mi ges i gyfnod reit hesb dros yr haf a hira'n byd dwi ddim yn gneud anodda'n byd ma hi'n mynd. Felly, efo rhestr testuna yr Urdd at flwyddyn nesa yn un llaw a phentwr o lyfra i'n ysbrydoli fi yn y llall (wel, ddim rili) dwi di bod yn trio cael syniada a'u rhoi nhw ar bapur mewn modd call.

Heb lawer iawn o lwyddiant, ma'n rhaid cyfadda. Dwi di bod yn lwcus erioed efo cael syniada - neu i fod yn fanylach dwi wedi bod yn lwcus erioed am beidio poeni os oes gen i'r adnoddau i sgwennu syniad, gan ffafrio y feddylfryd 'duw, faint mor anodd allsa fo fod?' efo'r rhan fwya o betha. Canlyniad hyn fel arfer ydi mod i'n gor-ymestyn 'yn hun yn ddifrifol ac yn mynd yn styc hanner ffordd trwy'r darn. Wedi deud hynny, practis dwi angen, ac mae 'na chwe mis da tan y dyddiad cau. Gawn ni weld sut eiff hi.

In yddyr niws, dwi'n cychwyn ar y'nghwrs yn iawn fory - darlithoedd ac ati. Dwi'n edrych ymlaen, dwi'n meddwl - mae o'n edrych yn ddiddorol. Fues i allan i Gaerdydd efo'r criw o ffrindia sy'n byw yma bellach neithiwr, a chael laff. Ma Mam i lawr, felly dwi i fod yn cael cinio efo hi fory - go dda.

Mae 'na hwyl i gael mewn bywyd, wchi, dim ots faint mor ddiffaith mae petha'n edrych - cwbl sy raid i chi neud ydi ffeindio fo.

Wednesday, September 20, 2006

Pro Evo

Dwi erioed, i ddweud y gwir, wedi cymryd cymaint a hynny o ddiddordeb mewn pel-droed. Do'n i ddim yn gwylio gemau, dwi'm yn gallu 'i chwara fo, a doedd gen i'm ateb i'r cwestiwn 'pwy ti'n gefnogi, ta?'. Mae hyn wedi newid yn ddiweddar. Cwpan y Byd sy'n rhannol gyfrifol am hynny - mi wnes i gymryd diddordeb yn y gemau (a gwylio y rhan fwya ohonyn nhw, erbyn meddwl) am y tro cynta, ond do'n i'm yn disgwyl y baswn i'n cymryd y math o ddiddordeb ac ydw i yn y tymor Premiership newydd. Fy nhim Fantasy Football i sy'n rhannol gyfrifol am hynny (dwi mor affwysol o gystadleuol nes bod ennill hwnnw yn dipyn mwy o flaenoriaeth nac y dylai o fod) ond yn ddi-os, mae'r rhan fwya o'r bai am hyn yn disgyn ar ysgwyddau Pro Evolution Soccer 5 ar y Playstation 2.

Fel mae'r enw'n awgrymu, gem bel-droed ydi hi, lle da chi'n rheoli'ch tim ac yn trio sgorio mwy o goliau na'r tim arall (yn wahanol i'r 'management sim', lle da chi'n trio adeiladu tim gwych ac ddim yn rheoli'r chwaraewyr yn uniongyrchol). Mi gewch chi ddewis eich formation, dewis y chwaraewyr o'ch sgwad (ma timau fel Man U, Chelsea, AC Milan, Inter a Barca chydig ar y blaen yn hynny o beth, fel yn y byd go-iawn) a deud wrthyn nhw be i neud (ac yn wahanol i'r gem bel-droed oedd gen i ar y Mega Drive flynyddoedd yn ol, mae na wahaniaethau mawr rhwng chwaraewyr, a dydi sgorio ddim yn hawdd - mae'n rhaid i chi gymryd eich shot ar yr amser iawn ac efo'r person iawn). Dwi'n amau na faswn i wedi cymryd gymaint a hynny o ddiddordeb ynddi hi os mai chwarae'r cyfrifiadur fasa raid i mi wneud - ond yn ein ty ni, mae'r chwech ohonon ni yn chwarae ac mae o'n cael ei gymryd o ddifri, gyda'r person sy ar dop y 'rankings' yn cael mwynhau y teimlad smyg mae o'n gael a'r lleill yn gorfod trio cymryd ei le o, neu o leia wella'i safle ei hunain.

Mae o'n hwyl, wchi. Mae 'na ddau o'r hogia eraill dipyn yn well na'r gweddill ohonon ni, ond mae pawb yn cael dyddiau da a dyddiau drwg a does 'na fawr ddim rhwng y gweddill ohonon ni. Does 'na fawr neb yn hoffi colli i fi yn enwedig (achos mai fi ydi'r person sy erioed wedi chwara pel-droed, sy gen ddim 'football brain', ac sy fel taswn i'n ennill heb gael unrhyw fath o syniad be dwi'n neud) ond mae colli yn gyffredinol yn cael ei gymryd o ddifri. Mae gan bawb eu stor o sylwadau sy'n cael eu defnyddio wrth chwarae, i ganmol eu hunain ac i ddilorni'r gwrthwynebwr (gan Owain mae'r dewis gorau o'r rhain, heb os - mae ebychiadau o eiriau fel "Crapbag!" "Getoutofheeere!" "Mync!" ac yn y blaen yn cyfoethogi unrhyw gem) ac os oes 'na ffefryn yn colli i'r underdog, fel 'tai, mae 'na gryn dynnu coes yn digwydd.

Mae'r effaith mae hyn yn gael ar amser sbar yn anffodus. Does gen i'm hanner cymaint ag oedd gen i - achos mod i'n treulio rhywfaint o amser bob nos yn chwarae y gem 'ma. A da chi'n gwbod be di'r peth gwaetha? Mae Pro Evo Soccer 6 yn dod allan mis nesa.

Saturday, September 16, 2006

Cinio Ysgol

Linc

Ma' rhieni yn busnesa efo'r ffordd ma ysgolion 'u plant nhw yn gweithio yn rwbath sy'n mynd ar 'y nhits i go-iawn. Falla'i fod o'n dod yn rhannol o gael athrawon yn y teulu - dwi wedi clywed am 'the view from the trenches', fel 'tai - ond dwi rili ddim yn dallt pethau fel hyn.

Pan o'n i'n yr ysgol, mi faswn i'n cael dwy row os o'n i'n gwneud rhywbeth o'i le - un gen yr athro, ac un gen Mam a Dad os baswn i'n ddigon dwl i son wrthyn nhw am y peth. Doedd 'na byth awgrym mod i'n cael cam - yr athro oedd yn iawn, a dwi'n meddwl bod honna'n agwedd bwysig iawn i'w chymryd. Fwy a mwy ddyddia yma, dwi'n meddwl, ma rhieni yn trin be ma'r athrawon yn ddeud ac yn wneud fel rhyw fath o sarhad yn erbyn 'u plant nhw ac yn eu herbyn nhw eu hunain. Ma'r stori yn y linc uchod yn enghraifft dda - rhieni yn tanseilio ymgais yr ysgol i gael y plant i fwyta'n iach trwy ddod a be bynnag mae'u brats arbennig nhw isio i ginio i'r ysgol (trwy fynwent, no less). Ma rhieni fel hyn yn ystyried yr ysgol yn gyfrifol am unrhywbeth drwg sy'n digwydd i'r plant yn ystod eu bywydau nhw ac am unrhyw 'niwed seicolegol' ma Joni bach yn ddiodda (ee ei fod o'n teimlo siom ac anobaith achos mai yn y set fathemateg 'catatonic' mae o), felly ma hi'n hen bryd iddyn nhw adael i'r ysgol wneud pethau fel y maen nhw'n meddwl y dylen nhw gael eu gwneud, yn lle trio busnesa o hyd.

Thursday, September 14, 2006

Starbucks

Hehehehe.

Gweler:
Dynas uchelgeisiol v Starbucks

Mae'r gyfraith wedi bod yn ddiddordeb gen i ers blynyddoedd, hyd yn oed cyn i mi ddewis dilyn gyrfa yn y maes - ac mae peth o'r diolch i'r ffaith bod 'na bobl yn gwneud pethau fel hyn yn y llysoedd.

Meddyliwch. Mae 'na gaffi yn gwrthod rhoi diod am ddim i chi - a 'da chi'n mynd a nhw i'r llys gan hawlio $2.5 MILIWN?? Dim ond os bydd 'na fwy o bobl yn ymuno efo'r achos fel hawlyddion mae'r ffigwr o $114m yn bwysig, ond hyd yn oed wedyn, mae o'n dangos diffyg difrifol yn y system Americanaidd. Er mai siawns 'fach' (read: pelen eira yn y Sahara) o lwyddo sy gen yr achos, mae'r ffaith ei bod hi'n bosib iddo fo ddechrau yn y lle cyntaf yn deud rwbath, does bosib?

Gitar

Dwi wedi bod yn chwara'r gitar ers pum mlynedd mis yma (ddim drwy'r amsar). Dwi'n cofio cael 'yn gitar gynta - yn Dawsons Music yng Nghaer am ganpunt. Mi ges i lot o hwyl arni yn y flwyddyn gynta; mi oedd Dad ac Em yn gallu'n helpu fi efo lot o stwff ac mi ges i fenthyg dipyn o stwff gennyn nhw, fel amp gen Dad a phedals gen Em. Flwyddyn yn ddiweddarach, mi ges i'r Strat ddu sy'n dal gen i rwan, ac amp Fender - a rheini sy wrth 'yn ymyl i heddiw wrth i mi sgwennu hwn yn y llofft yng Nghaerdydd.

Ma'r gitar wedi bod yn fendith i mi mewn lot o ffyrdd. Dwi'n mwynhau chwarae, dwi wedi dod i nabod lot o bobol trwyddi, a dwi wedi ehangu 'ngorwelion cerddorol i'r pwynt lle faswn i'm yn nabod yn hun bum mlynedd yn ol. Mi fasa 'na lot o hynny wedi digwydd p'run bynnag, yn y chweched ac yn coleg, ond mae o wedi bod yn help, does na'm dwywaith.

Y peth ydi, sgen i'm cof i mi 'i chodi hi a chwara go iawn ers tro byd. Dwi'n rhyw ffidlan efo ambell i beth dwi'n wbod eisoes rhyw ben bron bob dydd, ond jyst ffidlan ydi o - dwi'm wedi symud yn 'y mlaen o ran gallu ers tro byd ac i ddeud y gwir dwi'n dipyn salach chwaraewr rwan nag o'n i flwyddyn a hanner yn ol. Dwi'n anhapus am hynny - dwi erioed wedi honni mod i'n wych o chwaraewr ond dwi'n cofio amser gwpwl o flynyddoedd yn ol lle faswn i'n chwara a chwara bob dydd, a mae bod wedi colli'r 'drive' i wneud hynny yn biti garw. Dwi'n gobeithio y bydda i'n medru 'i gael o'n ol.

Dwi wedi bod yn od erioed o ran y busnes 'drive' 'ma. Mi ydw i'n cael rhai petha dwi'n cydio ynddyn nhw efo'r ddwy law ac sy bron yn obsesiwn am rhyw hyd - mi oedd gitar yn un o'r petha hynny ar y dechra - a phetha eraill sy jyst ddim yn ennyn unrhyw fath o frwdfrydedd o gwbl, er eu bod nhw'n bwysig. Dwi'n uffernol am lenwi ffurflenni, er enghraifft, er bod y rhan fwya ohonyn nhw yn betha fysa drosodd mewn deg munud. Mae 'na bethau eraill wedyn sy'n amrywio efo'r tywydd, bron - dwi wrthi fel slecs un funud ond yn methu'n rhacs i wneud dim byd dro arall. Ma sgwennu'n beth felly, ar y cyfan - er nad ydw i'n cael trafferth cael syniadau, ma isda lawr o flaen y cyfrifiadur a thrio rhoi trefn ar 'yn syniadau yn anathema i fi yn aml iawn, er mod i'n aml yn mwynhau gwneud ac wrth 'y modd os ydw i yn cael patsh da. Dwi'n ama' bod y blog yma'n brawf o hynny.

Rhwystredig ydi o. Mae 'na lot o betha dwi'n neud yng nghwrs 'y mywyd, ond chydig o'r rheini dwi'n neud yn dda, achos mod i'm yn ddigon disgybledig am 'u gwneud nhw - ac ma hynny'n biti, dwi'n meddwl. Dwi isio gallu gwneud petha'n dda - un peth, hyd yn oed - ond cael 'yn siomi ynof fi'n hun ydw i ar hyn o bryd.

Reit

Fis Mehefin mi ddudish i y baswn i yn dechra blogio eto - dri mis yn ddiweddarach, hwn ydi'r blogiad cynta i mi neud. Bah.

Eniwe, be sy 'di bod yn digwydd? Dwi wedi graddio ac yn cyfieithu'n rhan amser yng Nghaerdydd, gan obeithio y bydd hynny'n ddigon i 'ngynnal i drwy'r cwrs Masters dwi'n neud leni. Nes i'm mynd i'r Steddfod, ond mi nes i fynd i'r Sesiwn Fawr ac i Wyl Macs, ac mi ges i ben-blwydd (nid bod hynny'n syrpreis mawr).

So, ma isio mwy o flogio. Dwi'n siriys tro 'ma. Wir yr.

Wednesday, June 28, 2006

Atgyfodi

Wel, dim ond saith mis (!!!) sy ers i mi fwydro ddiwetha. Cwd Dw Betyr dwi'n ama dwi'n haeddu am hynny, ond dyna fo, ma hi'n ddowt gen i bod gen bobol gymaint o ddiddordeb a hynny yn yr hyn sy gen i i ddeud beth bynnag, felly does bosib 'i bod hi'n anferthol o golled.

Ta waeth am hynny - mae 'na ddigon o bethau ar y gweill. Y peth pwysica, am wn i, ydi mod i wedi gorffan y'ngradd bellach, ac yn cael yr hawl (gobeithio) i roi LLB ar ol 'yn enw ar ol pythefnos i heddiw. Mae 'mhen-blwydd i'n 21 wsnos i fory, a'r diwrnod ar ol hynny mi fydda i'n mynd nol lawr i Gaerdydd i drio am swydd efo'r Cynulliad. Wedyn, ma gen i 'mharti pen blwydd, a'r wsnos wedyn y Sesiwn Fawr. Ma Gorffennaf yn mynd i fod yn brysur.

Ddim rhy brysur i mi flogio, siawns. Wela i chi'n fuan (mewn chydig o ddyddiau, hynny yw, ddim mewn saith mis)

Monday, November 07, 2005

Pen-blwydd hapus i Mari!

Wel, ma'r blog 'ma wedi bod yn dawel ers hydoedd, diolch yn bennaf i'r ffaith mod i heb gael yr amser na'r awydd i'w ddiweddaru fo'n ddiweddar.

Fodd bynnag, ma hwn yn rheswm da dros neud - dymuno pen-blwydd hapus iawn iawn iawn i Mari Fflur, un o'n ffrindiau gorau i o adra, yn 21 heddiw. Gobeithio y cei di sleifar o ddiwrnod, Mar.

Sunday, August 28, 2005

Banc Holide

Be uffar ydi pwynt gwyl y banc? Dwi wedi bod yn Traveline Cymru yn gweithio yr haf yma, a mae'r wsnos ddiwetha wedi bod yn mynd yn fwyfwy manic wrth i bawb ddeisyfu amseroedd bysus at y dydd Llun. A dwi'm yn dallt pam ma nhw'n boddran. Ma'r cwmniau bysus i gyd yn torri reit yn ol ar y gwasanaethau - un ai ddim yn rhedeg bysus o gwbl neu yn dilyn amserlen ddydd Sul - felly does 'na fawr ddim yn mynd, a 'da chi'n gwbod yn iawn os bysa chi'n mynd i rwla mi fysa'r bali lle'n llawn chock eniwe.

WEDYN, wrth gwrs, mae'r prosbectif byntar yn mynd yn pissed off efo fi, gan ddweud ei bod hi'n gywilydd o beth nad oes gennon ni fws i fynd a fo i Borthcawl, Rhyl neu Ddinbych y fflipin Pysgod ar ddydd Llun. A wedyn, pan dwi'n deud ein bod ni yn ddim byd i wneud efo cynllunio yr amserlenni ac y byddai ychydig llai o negesydd-saethu yn neis, mae nhw'n rhoi'r ffon lawr.

Felly mi geiff y twristiaid gadw eu Gwyl y Banc. Dwi yn mynd i fod yn eistedd yn Galw Porthmadog, yn meddwl am y £11 dwi'n sgorio am bob awr o siarad efo pobl sy isio amseroedd bws dwi'n neud. Iei.

Yv Eisteddfyd Genedlaethol

Wel, ma hi'n hen bryd i mi drio cyfrannu rwbath at hwn eto - ma dros fis ers y blogiad diwetha yn rhy hir. Does gen i'm mynadd trio son am bob dim ddigwyddodd yn y Steddfod, ond dyma rhyw fath o syniad be fuish i'n neud.

O'n i'n gweithio ar y maes trwy gydol yr wythnos, yn y babell fwyd. Helpu'r cogyddion oedd yn gwneud arddangosfeydd coginio o'n i ran fwya - roedd hyn yn golygu golchi llestri. Lot o olchi llestri. Ond dyna fo, mi oedd o'n werth o am y sampls. Roedd rhai o'r pethau oedd yn cael eu coginio yn ffab, chwarae teg.

Hon oedd y Steddfod Genedlaethol gynta i mi fod iddi ers oes pys (dwnim pam) a dwi'n gwbod na ches i'r profiad llawn - don i'm yn campio ar Maes B nac yn mynd i lot o'r gigs - ond siawns fydda i'n dallt y dalltings rwan ar gyfer Abertawe flwyddyn nesa. Mi es i ambell un o'r digwyddiadau nos - y Stomp yn y castell yn un (chwerthin, was bach - mi o'n i o fewn trwch blewyn i fyrstio rwbath pan oedd Bethan Gwanas yn gwneud 'i stwff, a mi oedd Gwyneth Glyn, Pod, Guto Dafydd ac Eirug Salisbury lawn cystal) a'r noson o gomedi stand-up yn y Galeri nos Sadwrn (eto, o'n i'n crio chwerthin - ma Dewi Rhys a Himyrs yn jinysus, a mi oedd Tudur Owen a Beth Angell yn gret hefyd). Dim gigs - o'n i wedi bwriadu mynd i'r gig Twm Morys/Lovgreen/Brigyn/Pala ond mi aeth y Stomp mlaen yn rhy hir. Bechod, hefyd, ond fel'na ma hi.

Es i i weld y Monologau Digri ar ddydd Gwener hefyd, achos bod 'yn ffrind Ceri yn perfformio. Oedd hynny'n hwyl, hefyd - dwi'n dotio at rai o'r perfformwyr yma. Deud gwir, dwi'n dotio at y dyfnder talent sy 'na yng Nghymru - mae 'na rai pobl (ifanc ran fwya) sy'n defnyddio yr Eisteddfod fel man i feithrin eu galluoedd cyn mynd ymlaen i weithio yn y maes (a mae hynny'n syniad gwych - mae'r Eisteddfod yn ffordd wych o ddysgu'r grefft)ond mae 'na lawn cymaint sy jyst yn cystadlu achos eu bod nhw'n ei fwynhau o, yr un fath dwi'n siwr a mae'r rhai ifanc yn mwynhau. Eniwe, mi oedd Ceri a'r ddau arall welais i yn gret, a mi wnes i fwynhau'r gystadleuaeth yn fawr - swn i'm yn meindio trio'n hun, i ddeud gwir.

Mi fydd raid i mi wneud mwy o'r stwff eisteddfota 'ma, dwi'n meddwl.