Wednesday, June 29, 2005

Aw, aw, aw.

LLOSGI!!!!!!!

Oce, mi oedd petha'n mynd yn rhy dda i beidio cael coc-yp rwla ar hyd y lein. Yn anffodus, ma lle 'da ni'n aros yn SB yn ddiawledig o bell allan o'r dref - 20 milltir - felly mi gostiodd drwy'n trwyna ni i gyrraedd yna ar y noson gyrheddon ni (neithiwr) gan bod na'm bws (ma'r anghyfleusdra sy i gael yn y wlad 'ma os nad oes gennoch chi gar yn gwbwl gywilyddus - fydda i'm yn peidio hurio car tro nesa, alla i'ch sicrhau chi o hynny). Felly, heddiw, mi benderfynon ni gerddad i'r dre agosa (Goleta, 10 milltir i ffwrdd a'r dre fuodd Osh yn coleg) i gael bwyd ag i drio rhentu beics - camgymeriad cynta. Yn ail, mi anghofish i roi hufen haul - ail gamgymeriad. Yn ola, a jyst i roi ceiriosen ar y gacan, fel 'tai, mi wisgais i siorts. Dwi bellach yn edrych fatha 'mod i'n ymbelydrol. Fflamocs.

Dwi rili, rili ddim isio i 'nghroen i bilio, er bod hynny yn fwy na phosib efo faint dwi wedi llosgi (meddyliwch y math o liw mae Dulux yn licio alw yn 'Pillarbox Red' neu'n 'Electric Pink' a da chi'n reit agos ati) felly i'r 7-11 i nol After-Sun a fi. Dwi yn mynd i fod yn anghyfforddus dros ben am gwpwl o ddyddia, ond siawns na alla i osgoi pilio os ddefnyddia i ddigon. Yn y cyfamser, os oes gen rhywun unrhyw awgrymiada ar gyfer llosgi (ar wahan i 'Paid A Llosgi Yn Y Lle Cynta, Twlsyn', thanciw), mi faswn i'n falch iawn o glywad gennoch chi. Un ai gyrrwch ebostyn (elis_gomer@yahoo.co.uk) neu rhowch sylw drwy glicio ar 'comments' ar waelod y blogyn yma.
Hwyl am rwan;
Ffinc Pinc.

Yosemite

Waw. Newydd gyrraedd Santa Barbara ar ol pedwar diwrnod yn un o'r llefydd tlysaf ar wyneb daear. Lle i gychwyn, 'dwch?

Cyrraedd
Mae Yosemite yn creu argraff yn syth da chi'n gweld y lle. Da chi'n mynd mewn ar hyd y dyffryn, efo Afon Merced yn genllif gwyn ar un ochr i chi, ag o'ch cwmpas chi'n bob man mae'r waliau a'r rhaeadrau (mae'r rhaeadrau ar ei gorau ers 10 mlynedd, mae'n debyg, achos bod 'na lot o eira wedi bod eleni, felly da ni yma ar amser da). Mae dyffryn Yosemite fel un basn mawr efo waliau o graig o gwmpas ar bob llaw, a mae o'n edrych yn gwbl wefreiddiol. Oeddan ni'n aros yn Curry Village am y ddwy noson gynta, sef fel pentre o gabanau efo cwt bwyd, caffis, siopau ag ati - rhyfeddol o waraidd, deud gwir. Gyrhaeddon ni ein cwt ni a dympio'n stwff, cyn mynd am dro rownd Mirror Lake - llyn bach tlws, efo wyneb hollol llonydd (fel mae'r enw'n awgrymu) a golyfeydd gwefreiddiol i fyny'r dyffryn, El Capitan ar y chwith, Half Dome ar y dde. Nol i'r cwt wedyn, ffeindio bwyd (pizza - yn anffodus mae Yosemite yr un mor ddrwg ag Alcatraz lle mae twristiaid yn y cwestiwn. Mae 'na ddau fath i'w weld yn Yosemite - y rhai di-glem, sy'n trio mynd i fyny Half Dome (8800 troedfedd) mewn sodlau uchel ag yn mynnu bwyta fel tasa nhw yng nhganol Los Angeles, a'r rhai sy'n heicio go iawn, sy'n berchen ar bob darn o offer dan haul. Yn anffodus, y math cynta oedd i'w gweld yn Curry ar y cyfan. O wel. Gwely wedyn - a digon o flancedi. Mae hi'n oer gyda'r nos yn y Sierras, hyd yn oed yn yr haf.

Yosemite Falls
Aethon ni fyny i Yosemite Falls ar yr ail ddiwrnod. Rhaeadr mwyaf Yosemite ydi hwn, sy'n disgyn dros 2,450 o droedfeddi i lawr i mewn i'r dyffryn (mae o'n dri darn, ddo, felly mae o'n twyllo chydig i'w alw fo'n un rhaeadr). Mae 'na dro braf i fyny at 'i dop o, a dyma wnaethon ni heddiw - mynd i fyny wrth ochr y rhaeadr. Mae o'n reit galed - dringo 2,700 o droedfeddi mewn tri milltir a hanner - ond mi oedd o'n dro braf iawn. Mi oedd 'na ddarn reit arbennig hanner ffordd i fyny, wrth waelod y rhaeadr top. Roedd hwnnw'n taranu i lawr ac yn gwneud cymylau o ewyn ar y creigiau, a niwl o ddwr yn codi ac yn tasgu yn ysgafn ar y llwybr, ag enfysau yn dawnsio yn y cymylau. Waw. Dal ati wedyn i gyrraedd y copa - Osh a finna, sy ddim yn meindio cerddad, yn gwneud yn iawn, ag Adam, sy ddim, yn bustachu a rhegi ar ein holau ni. Mi oedd y top yn wefreiddiol - mae 'na silff o graig reit wrth enau'r rhaeadr a mae'r dwr yn rhuthro heibio cyn lluchio'i hun dros y dibyn. Mae'r golygfeydd yn wych hefyd - mi oeddan ni'n tynnu lluniau o'r dyffryn wrth ddod i fyny, dim ond i ffeindio bod 'na luniau gwell i gael bum munud yn ddiweddarach. Mi oedd y golygfeydd o'r top yn wirioneddol wych. Y dyffryn cyfan yn un rhuban gwyrdd ar hyd y gwaelod, a'r waliau anferth ar bob ochr yn ei amgylchynu fo. Mi o'n i'n impresd, rhowch o fel'na - llawn cystal golygfa a Bae San Francisco, ond hollol wahanol. Adra nol wedyn - gorfod codi'n gynnar y bore wedyn...

Camp 4
...achos bod gennon ni'm lle i aros at y noson wedyn. Mae Yosemite mor boblogaidd adeg yma nes bod raid bwcio ymhell 'mlaen llaw - doedd 'na nunlle ar gael. Felly, yr unig opsiwn oedd Camp 4, sy'n cynnig llefydd i dentio ar sail dydd-i-ddydd - ond mae o'n llenwi yn gyflym. Codi am bedwar y bore a bod yn ciwio erbyn pump oedd yr unig opsiwn, ond mi dalodd ar 'i ganfed - mi gawson ni le heb ddim trafferth a mynd i weld chydig mwy ar y parc, fel gwaelod y rhaeadr fuon ni ato fo y diwrnod cynt. Golygfa neis eto, ddim cweit mor anhygoel ag o'r top, ond yr un mor neis. Gwely cynnar eto - y diwrnod wedyn oedd Ddy Big Won.

El Capitan
Hwn oedd y peth o'n i wedi ddeud o'r cychwyn o'n i wastad isio 'i neud yn Yosemite. Mi o'n i wedi clywad am y lle yma drwy Em, 'yn ewyrth, a mi o'n i'n benderfynol o'i ddringo fo. Uchafbwynt wal orllewinol y dyffryn ydi El Capitan, 7,730 troedfedd o uchder (er, mae'r dyffryn cyfan 3,500 troedfedd i fyny, felly dio'm cweit mor sgeri a mae o'n swnio) a mae 'na ddwy ffordd i fyny: dringo'r wal fertigol, sy'n cymryd o leia tridiau, neu gerdded. Benderfynon ni gerdded. Mae hi'n 17 milltir o drip yno ag yn ol dros dir garw, felly mi oedd angen cychwyn yn fuan. Hanner awr wedi saith gychwynnodd Osh a fi (doedd Adam ddim yn ddigon ffyddiog y bydda fo'n gallu cyrraedd) i fyny'r llwybr, a mi gyrhaeddon ni'r copa am ddau, ar ol detour i fynd fyny Eagle Peak, sy yn ymyl. Unwaith eto, waw. Sori, WAW dwi'n feddwl. Da chi'n sbio ar draws y dyffryn o'r Falls - ar ben El Capitan da chi'n sbio ar ei hyd o, tuag at Half Dome ar y pen arall, ag yn gweld y Sierras Uchel yn dopiau gwyn o gwmpas yn bob man. Gwirioneddol wych, a does 'na r'un camera fydda'n gwneud cyfiawnder a fo. Mi wnes i ngorau, ddo.

Gadael
Mi dreulion ni ddiwrnod arall yn y parc, diogi yn benna (doedd 'na ddim ffordd o'n i am wneud unrhywbeth tebyg i hynna am dipyn go lew - oedd Osh a fi'n marw ar ein traed yn cyrraedd nol am saith o'r gloch y nos y noson cynt) a gadael am Santa Barbara am ddeg ar yr wythfed ar hugain o Fehefin. Mi oedd y siwrnai'n iawn, os braidd yn hir - debyg iawn i'r blogiad yma, deud gwir. Hwyl am rwan.

Wednesday, June 22, 2005

Siwgwr-Fest

Dau ddiwrnod arall wedi pasio yn haul bendigedig y Bay Area, a ninna wedi trio gweld bob dim oeddan ni isio weld yn y deuddydd hynny cyn dal yr Amtrak i Yosemite bore fory. Ddoe (yr 21ed) oedd ein diwrnod 'twristiaid' ni - mi aethon ni lawr i Fisherman's Wharf i ddal y fferi i Alcatraz a gweld fanno. Cyn dal y fferi, ddo, mi oeddan ni isio brecwast. A pha le gwell i gael brecwast na'r International House of Pancakes (IHOP)?

Ma hwn yn lle sy'n apelio'n gryf at fy nychymyg bach crempog-obsesd i. Mae nhw'n gwneud bob dim allwch chi ei ddychmygu i'w wneud a chrempogau (a lot allwch chi ddim) - crempogau efo ffrwythau, crempogau efo sosej a chig moch, crempogau plaen, crempogau siocled sdici, a llawer mwy. A mae'r platiaid da chi'n gael yn FAWR. Mi ges i blatiaid o grempogau choc chip efo Everest o hufen chwipiedig ar y top, gafodd ei lowcio gydag arddeliad i wneud lle i'r maple syrup. Lot FAWR o maple syrup. Ma'r petha ma'n eich llenwi chi, was bach - o'n i'n cael job i glirio 'mhlat erbyn diwedd. Lawr y lon goch aethon nhw, ddo, efo peint (ia, peint - tro cynta i mi weld gwydr peint yn America) o sudd oren i'w golchi nhw lawr.

Rhyw awr yn ddiweddarach, a ni'n tri yn profi sut beth ydi o i gael digon o siwgr yn eich corff i roi'ch ymennydd chi ar wibdaith i'r lleuad, mi aethon ni ar y fferi a mynd i Alcatraz, y carchar enwog yng nghanol y Bae. Mae Alcatraz yn Barc Cenedlaethol, felly mi fyddach chi yn meddwl ei fod o'n cael gofal go-lew. No such luck - dwi erioed wedi bod mewn ffasiwn tourist-trap yn 'y mywyd. Mae'r golygfeydd yn ffantastic - mi dynnais i dipyn o lunia o'r ddinas ar draws y bae - ond mae'r carchar ei hun yn siomedig, yn bennaf achos bod 'na lwyth o dwristiaid eraill efo headsets yn sbydu gwybodaeth am yr ynys yn crwydro o gwmpas a bod y lle i gyd mor amlwg wedi ei drefnu i wahanu cymaint o'r rhagddywedig dwristiaid o'u cash ac sy'n bosib. Felly, ar ol dipyn o dynnu lluniau a chrwydro, yn ol ar y fferi a ni.

Mi gerddon ni yn ol ar hyd Polk Street. Polk Street ydi'r stryd yn San Francisco sy efo bob math o fwytai o bob math arni - mae 'na lot o bobol wedi deud wrtha i bod SF yn un o'r dinasoedd gorau yn y byd o ran bwyta allan, ac wrth weld Polk Street 'da chi'n dechra gweld be ma nhw'n feddwl. Mi gawson ni swper mewn bwyty Thai ffantastic - mi ges i gyw iar efo pigoglys a sos cnau a reis, a mi oedd o'n hollol wych. Dau begwn o SF lle mae bwyd yn y cwestiwn - yr IHOP yn all-American, yn nofio mewn braster a siwgr, ond yn neis, a'r lle Thai yn llai amlwg ond yn fwyd bendigedig. Aethon ni yn ol i'r gwesty y noson honno yn fodlon iawn ein byd (er, dwi'n dal ddim wedi arfer efo pobol yn gofyn i fi am bres - ma Osh yn hen law bellach a wnaeth o'm troi blewyn pan gerddodd 'na rhyw hen foi lawr y stryd ar ei ol o yn gofyn drosodd a throsodd, ond mae o'n dal yn ddigon newydd i fi deimlo'n reit anghysurus pan mae o'n digwydd).

Mi oeddan ni angen prynu pabell a sachau cysgu ar gyfer Yosemite heddiw, felly mi aethon ni fyny i Berkeley, lle mae'r brifysgol, i gael golwg o gwmpas. Tref neis, eto yn amlwg yn gyfoethog dros ben, efo prifysgol dlws (does gen prifysgol Caerdydd ddim campws fel y cyfryw, felly mae campws fatha Berkeley efo coed a gerddi bach tlws yn eitha newydd a neis) a siop offer gwersylla dda - gawson ni babell, dwy sach gysgu a dau fat am $40. Mi aethon ni i Cold Store i gael hufen ia wedyn - os ddychmygwch chi siop sydd i bob pwrpas fel Subway efo hufen ia, sy'n gwneud hufen ia ffresh bob dydd a wneiff gymysgu bob math o betha ynddo fo i chi, fel rhyw lun o wneud petha tebyg i Ben & Jerry yn ffresh, mi fyddwch chi'n reit agos ati. Oedd o'n ffan-blydi-tastic.

Nol yn y gwesty rwan, yn paratoi i gychwyn i Yosemite fory - barod i wneud dipyn o gerdded siriys. Fydd 'na ddim we yn Yosemite, debyg, felly wela i chi mewn rhyw bum diwrnod. Gen i ddet efo'r Sierra Nevadas.

Tuesday, June 21, 2005

Porth Yr Aur

Naci, nid y lle 'na ma Harri Parri yn sgwennu amdano fo, ond y Golden Gate, y fynedfa i Fae San Francisco a safle y bont 'na ma pawb wedi clywad amdani - dyna be oedd ein 'peth' ni i wneud am heddiw. Felly, mi gymeron ni y BART (debyg i'r Tiwb yn Llundain) o Emeryville lle 'da ni'n aros i ganol San Francisco, a mynd i chwilio am frecwast. Mi ffeindion ni gaffi Americanaidd traddodiadol (hynny yw, caffi sy ddim yn Subway, Burger King neu'n fflipin Starbucks) ag ordro brecwast - French Toast i Amigo #1 a phentwr chrempogau i Amigo #2 a finna. Mi ddaeth y crempogau efo jwg llawn o maple syrup - eiliadau ar ol i mi gymryd y gegiaid gynta mi o'n i'n gorfod canolbwyntio yn reit galed ar stopio'n hun wneud synau tebyg i Meg Ryan yn 'When Harry Met Sally' - ma'r Iancs 'ma'n gwbos sut ma gwneud crempogau, chwara teg.

Ar ol gorffen byta, mi gerddon ni draw i Fisherman's Wharf, y darn twristaidd o SF. Doedd hwnnw ddim hanner mor neis a gweddill y dre - mi oeddan ni wedi cerdded o gwmpas y strydoedd ddoe ag wedi gweld y SF 'iawn', fel 'tai, o gwmpas Nob Hill, Russian Hill a Chinatown (laid-back, glan, hamddenol), felly mi oedd Fisherman's Wharf, oedd yn llawn twristiaid ag yn swnllyd a tacky, yn chydig o siom. Wedi deud hynny, doeddan ni ddim yn disgwyl dim gwell, wnaethon ni'm hongian o gwmpas, a mi wnaethon ni ffeindio IHOP yno. International House of Pancakes ydi IHOP, a dyna lle fyddwn ni'n byta bore fory cyn dal y fferi i Ynys Alcatraz. Ar ol gweld y morloi ar y cei (swnllyd, drewi) mi gychwynnon ni gerdded am y Golden Gate.

Un peth sy'n siwr - mae'r Golden Gate yn BELL o ganol SF. Mi gerddon ni am tua pedair awr i gyd efo'i gilydd, ac erbyn i ni gyrraedd y bont, mi oeddan ni'n tri wedi blino'n rhacs ('ni'n tri', gyda llaw, ydi Osian, Adam a fi, aka Ddy Thri Amigos; Ddy Good, Ddy Bad a Ddy Ugly ayyb) ac wedi llosgi yn yr haul (ychydig yn 'yn achos i, oedd wedi rhoi hufen haul, lot yn achos Adam, oedd heb roi hufen ag sy'n edrych fel ei fod o'n trio dynwarad bitrwtsan rwan), ond pan gyrhaeddon ni'r bont, mi anghofion ni bob dim am y peth. Mae'r Golden Gate yn dueddol o neud hynny i chi. Da chi'n cerddad ar y bont, a mae Bae San Francisco yn banorama anhygoel o'ch blaen chi, o'r ddinas ei hun ar y dde i'r bryniau ar y chwith, a'r bae fel drych glas. Mae honna yn ddi-os yn un o'r pethau tlysaf dwi 'di weld yn 'y mywyd, ag er mod i wedi tynnu llwyth o lunia (ma'r camera digidol bach newydd wedi bod yn gweithio am 'i damaid) dwi'n gresynu braidd nad oes 'na ddim camera mewn bod fedar wneud cyfiawnder efo'r olygfa. Os cewch chi'r cyfle i weld Bae San Francisco rhywbryd, cerwch - dwi'm yn meddwl 'mod i wedi gweld dim golygfa i'w chyffwrdd hi erioed yn 'y mywyd. Dwi'n ama dim bod gen Eryri fwy o le yn 'y nghalon i o beth goblyn, ond am olygfa i wneud i'ch gen chi hitio'r llawr, hon ydi'r un. Am rwan. Dwi'm 'di gweld y Sierra Nevadas a Yosemite eto.

Gaethon ni fws yn ol, diolch byth - oedd 'yn nhraed i'n lladd, a'r ddau arall yn ubain am y'ngwaed i am i fi awgrymu cerdded i'r bont. Alcatraz fory - ag IHOP. Iahw!

Sunday, June 19, 2005

California Screamin'

San Francisco! Ar ol deuddydd caled o deithio - tren o Gaerdydd i Lundain a hedfan o Heathrow i LAX echdoe a thren o Los Angeles i San Francisco ddoe, mae hi'n bryd i ni gael ymlacio chydig, siawns (mi gymrodd y siwrnai dren 12 awr ddoe).

Ma hi'n braf yma, fel oeddan ni'n ddisgwyl, a mi oedd yr awyren yn neis (ma Virgin Atlantic yn rhoi teledu yng nghefn y seti rwan, felly oeddan ni'n cael dewis be i wylio) felly dwi'n edrych ymlaen am y 5 diwrnod da ni yma cyn mynd draw i Barc Cenedlaethol Yosemite ddydd Gwener. Dim byd llawer i ddeud eto, gan ein bod ni wedi bod yn teithio drwy'r amser - wotsh ddus sbes am rhywbeth gwerth 'i ddeud.

Dyma fo'r olygfa o'r awyren wrth fflio dros Aspen, Colorado. Ga i weld os alla i wneud y llun yn fwy tro nesa.