Wednesday, September 20, 2006

Pro Evo

Dwi erioed, i ddweud y gwir, wedi cymryd cymaint a hynny o ddiddordeb mewn pel-droed. Do'n i ddim yn gwylio gemau, dwi'm yn gallu 'i chwara fo, a doedd gen i'm ateb i'r cwestiwn 'pwy ti'n gefnogi, ta?'. Mae hyn wedi newid yn ddiweddar. Cwpan y Byd sy'n rhannol gyfrifol am hynny - mi wnes i gymryd diddordeb yn y gemau (a gwylio y rhan fwya ohonyn nhw, erbyn meddwl) am y tro cynta, ond do'n i'm yn disgwyl y baswn i'n cymryd y math o ddiddordeb ac ydw i yn y tymor Premiership newydd. Fy nhim Fantasy Football i sy'n rhannol gyfrifol am hynny (dwi mor affwysol o gystadleuol nes bod ennill hwnnw yn dipyn mwy o flaenoriaeth nac y dylai o fod) ond yn ddi-os, mae'r rhan fwya o'r bai am hyn yn disgyn ar ysgwyddau Pro Evolution Soccer 5 ar y Playstation 2.

Fel mae'r enw'n awgrymu, gem bel-droed ydi hi, lle da chi'n rheoli'ch tim ac yn trio sgorio mwy o goliau na'r tim arall (yn wahanol i'r 'management sim', lle da chi'n trio adeiladu tim gwych ac ddim yn rheoli'r chwaraewyr yn uniongyrchol). Mi gewch chi ddewis eich formation, dewis y chwaraewyr o'ch sgwad (ma timau fel Man U, Chelsea, AC Milan, Inter a Barca chydig ar y blaen yn hynny o beth, fel yn y byd go-iawn) a deud wrthyn nhw be i neud (ac yn wahanol i'r gem bel-droed oedd gen i ar y Mega Drive flynyddoedd yn ol, mae na wahaniaethau mawr rhwng chwaraewyr, a dydi sgorio ddim yn hawdd - mae'n rhaid i chi gymryd eich shot ar yr amser iawn ac efo'r person iawn). Dwi'n amau na faswn i wedi cymryd gymaint a hynny o ddiddordeb ynddi hi os mai chwarae'r cyfrifiadur fasa raid i mi wneud - ond yn ein ty ni, mae'r chwech ohonon ni yn chwarae ac mae o'n cael ei gymryd o ddifri, gyda'r person sy ar dop y 'rankings' yn cael mwynhau y teimlad smyg mae o'n gael a'r lleill yn gorfod trio cymryd ei le o, neu o leia wella'i safle ei hunain.

Mae o'n hwyl, wchi. Mae 'na ddau o'r hogia eraill dipyn yn well na'r gweddill ohonon ni, ond mae pawb yn cael dyddiau da a dyddiau drwg a does 'na fawr ddim rhwng y gweddill ohonon ni. Does 'na fawr neb yn hoffi colli i fi yn enwedig (achos mai fi ydi'r person sy erioed wedi chwara pel-droed, sy gen ddim 'football brain', ac sy fel taswn i'n ennill heb gael unrhyw fath o syniad be dwi'n neud) ond mae colli yn gyffredinol yn cael ei gymryd o ddifri. Mae gan bawb eu stor o sylwadau sy'n cael eu defnyddio wrth chwarae, i ganmol eu hunain ac i ddilorni'r gwrthwynebwr (gan Owain mae'r dewis gorau o'r rhain, heb os - mae ebychiadau o eiriau fel "Crapbag!" "Getoutofheeere!" "Mync!" ac yn y blaen yn cyfoethogi unrhyw gem) ac os oes 'na ffefryn yn colli i'r underdog, fel 'tai, mae 'na gryn dynnu coes yn digwydd.

Mae'r effaith mae hyn yn gael ar amser sbar yn anffodus. Does gen i'm hanner cymaint ag oedd gen i - achos mod i'n treulio rhywfaint o amser bob nos yn chwarae y gem 'ma. A da chi'n gwbod be di'r peth gwaetha? Mae Pro Evo Soccer 6 yn dod allan mis nesa.

Saturday, September 16, 2006

Cinio Ysgol

Linc

Ma' rhieni yn busnesa efo'r ffordd ma ysgolion 'u plant nhw yn gweithio yn rwbath sy'n mynd ar 'y nhits i go-iawn. Falla'i fod o'n dod yn rhannol o gael athrawon yn y teulu - dwi wedi clywed am 'the view from the trenches', fel 'tai - ond dwi rili ddim yn dallt pethau fel hyn.

Pan o'n i'n yr ysgol, mi faswn i'n cael dwy row os o'n i'n gwneud rhywbeth o'i le - un gen yr athro, ac un gen Mam a Dad os baswn i'n ddigon dwl i son wrthyn nhw am y peth. Doedd 'na byth awgrym mod i'n cael cam - yr athro oedd yn iawn, a dwi'n meddwl bod honna'n agwedd bwysig iawn i'w chymryd. Fwy a mwy ddyddia yma, dwi'n meddwl, ma rhieni yn trin be ma'r athrawon yn ddeud ac yn wneud fel rhyw fath o sarhad yn erbyn 'u plant nhw ac yn eu herbyn nhw eu hunain. Ma'r stori yn y linc uchod yn enghraifft dda - rhieni yn tanseilio ymgais yr ysgol i gael y plant i fwyta'n iach trwy ddod a be bynnag mae'u brats arbennig nhw isio i ginio i'r ysgol (trwy fynwent, no less). Ma rhieni fel hyn yn ystyried yr ysgol yn gyfrifol am unrhywbeth drwg sy'n digwydd i'r plant yn ystod eu bywydau nhw ac am unrhyw 'niwed seicolegol' ma Joni bach yn ddiodda (ee ei fod o'n teimlo siom ac anobaith achos mai yn y set fathemateg 'catatonic' mae o), felly ma hi'n hen bryd iddyn nhw adael i'r ysgol wneud pethau fel y maen nhw'n meddwl y dylen nhw gael eu gwneud, yn lle trio busnesa o hyd.

Thursday, September 14, 2006

Starbucks

Hehehehe.

Gweler:
Dynas uchelgeisiol v Starbucks

Mae'r gyfraith wedi bod yn ddiddordeb gen i ers blynyddoedd, hyd yn oed cyn i mi ddewis dilyn gyrfa yn y maes - ac mae peth o'r diolch i'r ffaith bod 'na bobl yn gwneud pethau fel hyn yn y llysoedd.

Meddyliwch. Mae 'na gaffi yn gwrthod rhoi diod am ddim i chi - a 'da chi'n mynd a nhw i'r llys gan hawlio $2.5 MILIWN?? Dim ond os bydd 'na fwy o bobl yn ymuno efo'r achos fel hawlyddion mae'r ffigwr o $114m yn bwysig, ond hyd yn oed wedyn, mae o'n dangos diffyg difrifol yn y system Americanaidd. Er mai siawns 'fach' (read: pelen eira yn y Sahara) o lwyddo sy gen yr achos, mae'r ffaith ei bod hi'n bosib iddo fo ddechrau yn y lle cyntaf yn deud rwbath, does bosib?

Gitar

Dwi wedi bod yn chwara'r gitar ers pum mlynedd mis yma (ddim drwy'r amsar). Dwi'n cofio cael 'yn gitar gynta - yn Dawsons Music yng Nghaer am ganpunt. Mi ges i lot o hwyl arni yn y flwyddyn gynta; mi oedd Dad ac Em yn gallu'n helpu fi efo lot o stwff ac mi ges i fenthyg dipyn o stwff gennyn nhw, fel amp gen Dad a phedals gen Em. Flwyddyn yn ddiweddarach, mi ges i'r Strat ddu sy'n dal gen i rwan, ac amp Fender - a rheini sy wrth 'yn ymyl i heddiw wrth i mi sgwennu hwn yn y llofft yng Nghaerdydd.

Ma'r gitar wedi bod yn fendith i mi mewn lot o ffyrdd. Dwi'n mwynhau chwarae, dwi wedi dod i nabod lot o bobol trwyddi, a dwi wedi ehangu 'ngorwelion cerddorol i'r pwynt lle faswn i'm yn nabod yn hun bum mlynedd yn ol. Mi fasa 'na lot o hynny wedi digwydd p'run bynnag, yn y chweched ac yn coleg, ond mae o wedi bod yn help, does na'm dwywaith.

Y peth ydi, sgen i'm cof i mi 'i chodi hi a chwara go iawn ers tro byd. Dwi'n rhyw ffidlan efo ambell i beth dwi'n wbod eisoes rhyw ben bron bob dydd, ond jyst ffidlan ydi o - dwi'm wedi symud yn 'y mlaen o ran gallu ers tro byd ac i ddeud y gwir dwi'n dipyn salach chwaraewr rwan nag o'n i flwyddyn a hanner yn ol. Dwi'n anhapus am hynny - dwi erioed wedi honni mod i'n wych o chwaraewr ond dwi'n cofio amser gwpwl o flynyddoedd yn ol lle faswn i'n chwara a chwara bob dydd, a mae bod wedi colli'r 'drive' i wneud hynny yn biti garw. Dwi'n gobeithio y bydda i'n medru 'i gael o'n ol.

Dwi wedi bod yn od erioed o ran y busnes 'drive' 'ma. Mi ydw i'n cael rhai petha dwi'n cydio ynddyn nhw efo'r ddwy law ac sy bron yn obsesiwn am rhyw hyd - mi oedd gitar yn un o'r petha hynny ar y dechra - a phetha eraill sy jyst ddim yn ennyn unrhyw fath o frwdfrydedd o gwbl, er eu bod nhw'n bwysig. Dwi'n uffernol am lenwi ffurflenni, er enghraifft, er bod y rhan fwya ohonyn nhw yn betha fysa drosodd mewn deg munud. Mae 'na bethau eraill wedyn sy'n amrywio efo'r tywydd, bron - dwi wrthi fel slecs un funud ond yn methu'n rhacs i wneud dim byd dro arall. Ma sgwennu'n beth felly, ar y cyfan - er nad ydw i'n cael trafferth cael syniadau, ma isda lawr o flaen y cyfrifiadur a thrio rhoi trefn ar 'yn syniadau yn anathema i fi yn aml iawn, er mod i'n aml yn mwynhau gwneud ac wrth 'y modd os ydw i yn cael patsh da. Dwi'n ama' bod y blog yma'n brawf o hynny.

Rhwystredig ydi o. Mae 'na lot o betha dwi'n neud yng nghwrs 'y mywyd, ond chydig o'r rheini dwi'n neud yn dda, achos mod i'm yn ddigon disgybledig am 'u gwneud nhw - ac ma hynny'n biti, dwi'n meddwl. Dwi isio gallu gwneud petha'n dda - un peth, hyd yn oed - ond cael 'yn siomi ynof fi'n hun ydw i ar hyn o bryd.

Reit

Fis Mehefin mi ddudish i y baswn i yn dechra blogio eto - dri mis yn ddiweddarach, hwn ydi'r blogiad cynta i mi neud. Bah.

Eniwe, be sy 'di bod yn digwydd? Dwi wedi graddio ac yn cyfieithu'n rhan amser yng Nghaerdydd, gan obeithio y bydd hynny'n ddigon i 'ngynnal i drwy'r cwrs Masters dwi'n neud leni. Nes i'm mynd i'r Steddfod, ond mi nes i fynd i'r Sesiwn Fawr ac i Wyl Macs, ac mi ges i ben-blwydd (nid bod hynny'n syrpreis mawr).

So, ma isio mwy o flogio. Dwi'n siriys tro 'ma. Wir yr.